Z Á P I S N I C A
o založení záujmového združenia 
právnických osôb podľa par. 20f a násl. Občianskeho zákonníka

 

I.

Zástupcovia reklamných /billboardových/ spoločností


AKZENT MEDIA, spol. s r.o., Vlárska 38, 831 01 Bratislava, zastúpená Mgr. Elenou Kráľovenskou
AVENIR, spol. s r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava zastúpená Jozefom Litvajom
EUROPLAKAT-INTERWERB, spol. s.r.o., Starohájska 3, 852 99 Bratislava zastúpená 
  Antonom Holečkom, Karolom Karmažínom a Ing. Dušanom Mikulom
ISPA, spol. s r.o., Mlynské Nivy 37, 827 30 Bratislava zastúpená Ing. Mariánom Patoprstým
NUBIUM, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava zastúpená Ing. Ladislavom Strašilom
ORIS, a.s., Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava zastúpená Josefom Jernejom
REBLOK, spol. s r.o., Lamačská 1, 833 30 Bratislava zastúpená Romanom Jankovičom 
QUO-SQ, spol. s r.o., Stromová 13, 833 42 Bratislava zastúpená Zdenkom Starým

sa dnešného dňa zhromaždili na ustanovujúcej schôdzi zakladajúcich členov združenia a vyhlasujú, že týmto zakladajú záujmové združenie reklamných /billbaordových/ spoločností na ocharnu svojich záujmov.

II.

Záujmové združenie sa nazývy "Asociácia vonkajšej reklamy".

 

III.

Ustanovujúca členská schôdza schvaľuje stanovy združenia a volí za:

prezidenta združenia: Mgr. Elenu Kráľoveskú, bytom Mlynská dolina 47, 811 02 Bratislava
viceprezidenta združenia: Zdenka Starého, bytom Podzáhradná 45, 821 06 Bratislava

 IV.

Ustanovujúca členská schôdza určuje tieto osoby oprávnené konať v mene združenia

Mgr. Elena Kráľovenská, bytom Mlynská dolina 47, 811 02 Bratislava, 
Zdeněk Starý, bytom Podzáhradná 45, 821 06 Bratislava

V.

Náklady spojené so založením a registráciou združenia budú uhradené z prostriedkov
združenia.

IV.

Ustanovujúca členská schôdza splnomocňuje JUDr. Pavla Kisa, komerčného právnika /čísl.
licencie 409/1991/ na podanie návrhu na zápis združenia do registra združení vedenom na
Okreskom úrade Bratislava.

 

Bratislava 27. septembra 1994