Vznik a úlohy Asociácie vonkajšej reklamy.

 

Vonkajšia reklama všeobecne, a teda aj reklama na miniboardoch, citylightoch, na billboardoch či bigboardoch, megaboardoch a na fasádach budov sa postupne stala neodmysliteľnou súčasťou transformujúcej sa spoločnosti. Jednoducho súčasťou každodenného života. Keď sme krátko po zmene spoločenského systému začali klásť nové základy vonkajšej reklamy, keď sa v regiónoch Slovenska začali objavovať prvé billboardy, možno sme si nestihli ani uvedomiť význam tohto reklamného média a dosah jeho pôsobenia. Žiaľ, ešte menej si význam vokajšej reklamy uvedomovali a stále ešte menej uvedomujú niektorí zástupcovia rôznych orgánov, ktorí svojou prácou a svojimi rozhodnutiami bezprostredne vplývajú na jej úroveň. Nie vždy si uvedomujú, že táto reklama prináša užitočné informácie, a tým aj službu občanom, prináša potrebné peniaze do pokladníc miest a obcí. Aj v týchto problémoch, ktoré sprevádzali vonkajšiu reklamu na Slovensku od roku 1989 pramení zrod Asociácie vonkajšej reklamy. V snahe spoločne a koordinovane presadzovať záujmy vonkajšej reklamy sa v septembri 1994 zišli predstavitelia ôsmych, v tom čase najväčších bilboardových spoločností (Akzent media, AVENIR, Europlakat, ISPA, NUBIUM, ORIS, Reblok a QUO-SQ), a dohodli sa na vytvorení svojej stavovskej organizácie, ktorá doteraz nesie meno Asociácia vonkajšej reklamy. 

Je nepochybné, že práve spoločným a koordinovaným úsilím celej Asociácie sa postupne, aj keď nie želateľným tempom, a to pozitívne, mení postoj viacerých inštitúcií a ich predstaviteľov a pracovníkov k vonkajšej reklame. Sme vďační všetkým, ktorí vonkajšiu reklamu podporujú a ktorí sú pripravení spolupracovať s asociáciou na prospech rozvoja vonkajšej reklamy na Slovensku. Asociácia vonkajšej reklamy je totiž skutočne najvýraznejším predstaviteľom a reprezentantom prevádzkovateľov vonkajšej reklamy. 

Základnou úlohou a poslaním AVR je koordinovať presadzovanie spoločných záujmov členských organizácií v oblasti vonkajšej reklamy. Patrí sem predovšetkým podpora všetkých aktivít, ktorých cieľom je komplexný rozvoj, kvalita a efektívnosť reklamných činností a prosperita členských organizácií, zastupovanie svojich členov vo vzťahu k príslušným ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a orgánom samosprávy v SR a spolupráca s nimi pri riešení problematiky vonkajšej reklamy a tvorbe právnych predpisov súvisiacich s problematikou vonkajšej reklamy. ďalej je to obhajovanie záujmov vonkajšej reklamy voči štátnym a iným orgánom a inštitúciam, garantovanie vysokej profesionálnej a etickej úrovne práce členov asociácie.

Asociácia je stále otvorená pre vstup nových členov, aby sme mohli ešte účinnejšie presadzovať spoločné záujmy v oblasti vonkajšej reklamy, koordinovane pôsobiť na jej rozvoj, šíriť a upevňovať jej dobré meno na reklamnom trhu, medzi reklamnými médiami.