Prieskum názorov verejnosti na reklamu na biilboardoch

Prax ukazuje, že vonkajšia reklama si na Slovensku úspešne kliesni cestu tak smerom k odbornej ako aj laickej verejnosti. V plnom rozsahu to platí aj o najrozšírenejšom segmente vonkajšej reklamy - o reklame na veľkoplošných plagátoch, osobitne billboardoch. Aké sú teda názory občanov na toto reklamné médium?

Na túto otázku hľadala Asociácia vonkajšej reklamy (AVR) a jej členské organizácie odpoveď už na začiatku činnosti. Na ich podnet uskutočnila spoločnosť AISA prieskum názorov verejnosti na billboardovú reklamu už v roku 1994. V spolupráci s Klubom reklamných agentúr Slovenska (KRAS) sme takýto prieskum prostredníctvom AISA zopakovali aj v roku 1999 a najnovšie aj v roku 2006. Niektoré výsledky tohto prieskumu si Vám dovoľujeme týmto sprostredkovať.

Základné zistenia

- 85% respondentov uvádza, že si všíma veľké reklamné plagáty, 36% tak robí často alebo vždy.
- Veľké reklamné plagáty si najčastejšie všímajú mladí ľudia (respondenti vo veku 15-29 rokov), 
   ktorí ich aj hodnotia pozitívnejšie, ako všeobecná populácia.
- Ďalšími skupinami, ktoré sú veľkým reklamným plagátom naklonené pozitívnejšie ako celok sú 
   obyvatelia bratislavského kraja a respondenti s vyššou životnou úrovňou.
- Z pozitívnych výrokov respondenti súhlasia najmä s tým, že reklama na veľkých plagátoch je 
   nápadná a ľahko zapamätateľná a s tým, že veľké plagáty patria k atmosfére veľkého mesta. 
- Hodnotenie veľkých plagátov a štítových stien sa v zásade neodlišuje.

Pozornosť venovaná veľkým reklamným plagátom
% respondentov

 

Súhlas s výrokmi ohľadom veľkých plagátov
% respondentov